Visie

Visie

De bedoeling
Het Montessori College Aerdenhout is een school waar, op basis van respect en vertrouwen, leerlingen en medewerkers kunnen leren, werken en zich kunnen ontwikkelen.

Doelen

 • In 4 jaar het eindexamen halen
 • Leerlingen zich breed laten ontwikkelen
 • Zelfbewuste en verantwoordelijke mensen opleiden
 • Initiatiefrijk en creatief onderwijs aanbieden.

Principes

 • Onderwijs op basis van montessoriaanse uitgangspunten
 • Mogelijkheden zien
 • Zelfstandigheid bevorderen
 • Vol vertrouwen maar afspraak is afspraak
 • Reflectie en feedback zijn instrumenten om van en met elkaar te leren

Voortgezet montessorionderwijs
Uitgaande van de oorspronkelijke inspiratie van Maria Montessori is het onderwijs dat haar naam draagt voortdurend in ontwikkeling. Het montessorionderwijs vormt op grond van de nieuwste didactische, pedagogische en maatschappelijke inzichten een goede omgeving voor de ontwikkeling van leerlingen uit alle lagen van de samenleving. Het montessorionderwijs streeft drie doelen na:

 • Ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (tezamen de persoonlijkheid)
 • Het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren
 • Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen.

Binnen het montessorionderwijs wordt gewerkt aan de hand van 6 karakteristieken:

 • Hart, hoofd en handen; montessorionderwijs streeft naar verdieping van leren door integratie van hart, hoofd en handen.
 • Leren kiezen; keuzes leren maken is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid.
 • Reflecteren; reflectie op het leren vormt, voor leerlingen en leerkrachten, de basis om vast te stellen hoe het leerproces vormgegeven dient te worden.
 • Sociaal leren; leerlingen zijn in de leeftijdsfase van het voortgezet onderwijs erg gericht op sociaal functioneren met leeftijdsgenoten. Van en met elkaar leren is dan ook een belangrijke karakteristiek van VMO-scholen.
 • Samenhang in leerstof; er is samenhang tussen vakken en daardoor sluit de leerstof gemakkelijker aan bij de psychologische beleving van de werkelijkheid van leerlingen. Het leren kan daardoor authentieker en motiverender gemaakt worden.
 • Binnen en buiten de school; het leren van bekwaamheden en het verwerven van een maatschappelijke rol vindt plaats binnen en buiten de school.

Ten aanzien van het pedagogisch klimaat is in het montessorionderwijs uitgangspunt dat de relatie tussen leerkrachten en leerlingen gebaseerd is op wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en respect. Het klimaat komt in het bijzonder voort uit het handelen van de leerkracht en medeleerlingen en garandeert dat de leerling zich begrepen voelt in gevoelens en denken, zich veilig voelt om fouten te maken en in discussie te gaan.